Në Turgut Ozal Education, ne besojmë se rritja profesionale e stafit tonë mësimor është thelbësore për sigurimin e arsimit të klasit të parë në Shqipëri.
Prandaj, ne synojmë vlera të larta në sigurimin e programeve dhe aktiviteteve të dobishme të mirë organizuara të zhvillimit të vazhdueshëm profesional (CPD).
Brenda kompanisë sonë, ne kemi një ekip trainerësh të brendshëm që ofrojnë kurse dhe seanca interaktive për mësuesit gjatë gjithë vitit.
Seancat e trajnimit “brenda shtëpisë” kërkojnë të sigurojnë një platformë që mësuesit të eksplorojnë risitë në arsim; aplikojnë teoritë në praktikë; të ndërlidhen dhe bashkëpunojnë; dhe së fundmi të iniciojnë themelet e bashkësive të ardhshme të praktikës.
Kurset dhe seancat hartohen dhe dorëzohen në përgjigje të analizës së nevojave dhe kalojnë përmes kontrolleve të rrepta mbi cilësinë e tyre përpara se ato të dorëzohen.
Proceset tona të sigurimit të cilësisë dhe përkushtimit ndaj zhvillimit profesional, na kanë lejuar statusin e ofruesit të akredituar të aktiviteteve të CPD-së, të autorizuar nga Grupi i Akreditimit i CPD-së.
Grupi i Akreditimit i CPD-së është e vetmja kompani në Mbretërinë e Bashkuar me një regjistër CPD-je, dhe i siguron secilit anëtar një numër unik të referencës me të cilin mund të konfirmohet akreditimi.