Përzgjedhjet e Artit dhe Letërsisë

24/10/2019 08:00 - 25/10/2019 15:00

Evidentimi i nxënësve të talentuar në fushat e këngës, recitimit, kompozicionit dhe vizatimit, të cilët mësojnë në shkollat tona.
Konkurruesit pjesëmarrës do të vlerësohen në 3 nivelet (grupmoshat) përkatëse:
Niveli I: Klasat 4 – 6
Niveli II: Klasat 7 – 9
Niveli III: Klasat 10 – 12